لینک روابط عمومی هر یک از ادارات پس از ثبت اطلاعات دریافتی و ایجاد صفحه کاربری در قسمت زیر قرار خواهد گرفت.

فرمانداری و بخشداری ها
شهرداری ها و شوراهای اسلامی
دانشگاه ها و مراکز آموزشی
آموزش و پرورش
مراکز درمانی
ادارات